Náučný chodník Chráneným areálom Dubnických baní otvorený

Prešov

Slovenské opálové bane v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR a Regionálnym centrom ochrany prírody v Prešove, vybudovali v Chránenom areáli Dubnických baní nový náučný chodník.  

Nachádza sa nad areálom opálových baní nad štôlňou Jozef. Tento náučný chodník odhalí návštevníkom staré dedičné štôlne nachádzajúce sa v tejto lokalite a priblíži faunu a flóru Slánskych vrchov. Čo je podstatné – umožní ešte lepšie spoznať históriu a spôsoby ťažby opálu v tejto lokalite a to aj vďaka prístupu k pôvodným najstarším povrchovým ložiskám.

Náučný chodník vedie banským revírom Libanka, na území ktorého sa nachádzajú staré banské diela, ktoré tu vznikli počas ťažby drahého opálu.

Cieľom náučného chodníka je upriamiť pozornosť návštevníkov na živú prírodu Slanských vrchov, potrebu jej ochrany ako aj v nevyhnutnej miere na hospodárenie v lesoch trvalo udržateľným spôsobom, so zreteľom na využívanie lesov či už návštevníkmi baní, turistami a v neposlednom rade obyvateľmi žijúcimi na vidieku.

Náučný chodník Slovenské opálové bane
Náučný chodník Slovenské opálové bane

Dĺžka trasy a zaujímavosti náučného chodníka

Začíname priamo tu v lokalite Slovenské opálová bane. Na trase, o dĺžke približne 1,5 km, je umiestnených 14 informačných tabúľ venovaným vzniku opálu, ťažbe, vybraným banským dielam ako aj geológii, vegetácii a zoológii Slanských vrchov a samostatne netopierom.

Po ukončení ťažby sa rozsiahle podzemné priestory opálových baní stali významným zimoviskom netopierov. V roku 1964 boli z tohto dôvodu vyhlásené za Chránený areál Dubnické bane.

Lesy nachádzajúce sa v Chránenom areáli Dubnické bane sú v správe a obhospodarovaní Štátnych lesov Slovenskej republiky, Organizačná zložka OZ Šariš, v územnej pôsobnosti lesnej správy Kokošovce. 

Náučný chodník Slovenské opálové bane
Náučný chodník Slovenské opálové bane

Chodník prechádza cez územie v 4. stupni ochrany

Vzhľadom na to, že lesy ktorými vedie náučný chodník sa nachádzajú Chránenom areáli Dubnické bane, ktorý je medzinárodne významnou lokalitou a priaznivý stav týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom, boli tieto porasty zahrnuté do územia bez zásahu.

Územie, ktorým náučný chodník vedie sa nachádza v 4. stupni ochrany prírody. Vstup na chodník je bezplatný a je vhodný pre deti ako aj dospelých.

Informačné tabule sú spracované dvojjazyčne, v slovenskom a anglickom jazyku.

Najbližšie parkovisko

Parkovisko pri hlavnej ceste pred vstupom do Slovenských opálových baní.

Kam v okolí?

Decathlon - Turistika

Lokalita Červenica
Náročnosť ľahká
Prístupový bod Slovenské opálové bane